Bodimo glasni!

Opis

 

Mladi spoznajo cilje trajnostnega razvoja in razmišljajo o tem, kateri so po njihovem mnenju najpomembnejši. Razpravljajo o svojih zamislih za uresničitev teh ciljev in oblikujejo konkretne predloge za različne ciljne skupine. Te predloge formulirajo v jasne zahteve in jih predstavijo na javnih mestih ali na družbenih omrežjih.

Ciljna skupina

Mladi, splošna javnost

Število udeležencev

Najmanjše število udeležencev: 15
Najmanjše število moderatorjev : 2

Kraj izvedbe

Velika, odprta multimedijska soba

Potrebščine

Listi papirja (A4) in pisala, mediji za digitalno predstavitev CTR-jev, lepilni trak

Cilj oz. namen metodologije

Politična pismenost o lokalnem okolju in podnebnih spremembah, oblikovanje zahtev in njihovo predstavljanje javnosti

Navodila po korakih

1. KORAK:
Na kratko predstavite cilje trajnostnega razvoja (CTR) in udeležencem podrobno opišite vsak cilj. Uporabno gradivo lahko najdete na spletnih straneh www.globalgoals.org in worldslargestlesson.globalgoals.org.

2. KORAK:
Udeležence razdelite v pet skupin in vsaki skupini razdelite po tri liste papirja (format A4) ter pisala. Prosite jih, naj se v svoji skupini pogovorijo o tem, kateri od ciljev trajnostnega razvoja se jim zdijo najpomembnejši in kako so povezani z njihovim lokalnim okoljem. Vsaka skupina naj izbere tri cilje trajnostnega razvoja, ki so zanje najpomembnejši in ki bi jih radi pomagali uresničiti. Vsakega od izbranih ciljev trajnostnega razvoja naj zapišejo na svoj papir formata A4.

3. KORAK:
Udeležence prosite, naj se usedejo v krog ter naključno razporedijo papirje A4 z izbranimi cilji trajnostnega razvoja po tleh ali jih prilepijo na steno, tako da jih vsi vidijo. Preverite, katere CTR-je so izbrali, in tiste, ki se ponavljajo, združite na enem mestu.

4. KORAK:
Udeležence prosite, naj izglasujejo končni nabor ciljev trajnostnega razvoja, ki so po njihovem mnenju najpomembnejši in jih je treba doseči najprej. Vsakega udeleženca prosite, naj glasuje za tri cilje trajnostnega razvoja – to naj naredijo tako, da na list papirja z izbranim ciljem trajnostnega razvoja napišejo simbol +. Preštejte glasove in z živimi barvami označite tri cilje trajnostnega razvoja, ki so prejeli največ glasov.

5. KORAK:
Udeleženci naj se nato razdelijo na tri skupine. Vsaka skupina dobi list papirja z enim od ciljev trajnostnega razvoja, za katerega so glasovali, velik plakat in pisala. Vsaka skupina naj se nato pogovori o tem, kako bi lahko k doseganju izbranega cilja prispevale različne ciljne skupine:
– mladi (sami udeleženci in njihovi vrstniki),
– družina in sorodniki,
– splošna javnost,
– lokalne oblasti (župani, lokalni sveti itd.),
– lokalna podjetja,
– multinacionalna podjetja,
– politični odločevalci na nacionalni ravni,
– svetovni voditelji,
– mednarodne organizacije.
Ko se udeleženci dogovorijo o konkretnih predlogih za vsako ciljno skupino, naj jih napišejo na plakat in jih nato predstavijo drugima dvema skupinama.

6. KORAK:
Sledi drugi krog glasovanja – tokrat udeležence prosite, naj glasujejo za predstavljene predloge, pri čemer naj vsak izbere tri predloge za vsakega izmed ciljev trajnostnega razvoja. Ko končajo z glasovanjem, izbrane predloge poudarite z živimi barvami.

7. KORAK:
V naslednjem koraku naj udeleženci te predloge formulirajo v obliki jasnih zahtev (kratkih in jedrnatih stavkov) ter jih z velikimi tiskanimi črkami napišejo na nove plakate. Nato lahko te plakate predstavijo na javnih mestih (na primer na mestnem trgu, v javni knjižnici, na glavni železniški postaji itd.), da jih bo lahko videlo čim več mimoidočih.

Navodila za moderatorje

Dodatna predloga:
– Udeleženci se lahko na javnem mestu postavijo tako, da oblikujejo klicaj. Če želijo, lahko povabijo tudi mimoidoče, da skupaj z njimi izrazijo svoje zahteve, tako da bodo skupaj še glasnejši.
– Udeleženci lahko svoje zahteve tudi razdelijo po ciljnih skupinah (na primer mladi / lokalne oblasti / svetovni voditelji / mednarodne organizacije ipd.) ter za vsako ciljno skupino oblikujejo ločeno zahtevo (slog pisanja naj bo prilagojen posamezni ciljni skupini). Nato lahko pisma z zahtevami objavijo na družbenih medijih ter jih pošljejo v objavo lokalnim ali nacionalnim medijem.

Dodatne opombe glede metodologije

Cilje trajnostnega razvoja lahko predstavite s pomočjo različnih sredstev, na primer z opisi na informativnih listih, videoposnetki, karticami itd. Sredstva izberite glede na starost vaše ciljne skupine.